Vanacy: Boerengroep Treasurer!

English below

Vacature Penningmeester
Stichting Boerengroep zoekt per 1 June 2023 een penningmeester (4-5 uur per week).

Organisatie
Stichting Boerengroep slaat de brug tussen landbouwpraktijk en landbouwtheorie. We zetten
ons in voor gezonde en sociale landbouw en organiseren hiervoor activiteiten die een kritische
houding stimuleren onder studenten en boeren. De activiteiten die St. Boerengroep aanbiedt
lopen sterk uiteen. Zo organiseren we o.a. excursies, discussies, lezingen, cursussen en films.

Waar zijn we naar op zoek?
We zoeken vanaf komend academisch jaar een nieuwe penningmeester (4-5 uur per week).
Ervaring is niet nodig, de huidige penningmeester kan de kneepjes van het vak uitleggen.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit:
● Twee keer per maand vergaderen met het hele bestuur
● Jaarafrekening en begroting opstellen
● Betalingen en financiële administratie
● Bij voorkeur meehelpen met het organiseren van activiteiten

Daarnaast ben je automatisch bestuurslid van onze organisatie. Dit houdt in dat je betrokken
bent bij het in standhouden van St. Boerengroep, bijvoorbeeld ook bij het aannemen van een
nieuwe coördinator.

Wat wij jou bieden:
● Netwerkmogelijkheden binnen de landbouwsector
● Ontwikkelen van je communicatieve en organisatorische vaardigheden
● Inzicht in financiën en boekhouding van een organisatie
● Een kleine jaarlijkse bestuursvergoeding (FOS)
● Plezier en gezelligheid tijdens vergaderingen en activiteiten 🙂

Vereisten:
● Affiniteit met de landbouw thematiek
● Minimaal beschikbaar voor een jaar
● Enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel
● Affiniteit met de doelstellingen van St. Boerengroep.

Heb je interesse? Neem contact met ons op en stuur een mail naar st.boerengroep@wur.nl met informatie over jezelf en je motivatie.

—————————————————————————————————————————————————————–

Vacancy Treasurer
Stichting Boerengroep is looking for a new treasurer from 1 June 2023 (4-5 hrs a week)

Organization
St. Boerengroep (peasant foundation) bridges the gap between practice and theory or
agriculture. We are committed to healthy and social agriculture and, to this end, we organize
activities that stimulate a critical attitude among students and farmers. The activities offered by
St. Boerengroep vary widely. For example, we organize excursions, discussions, lectures,
courses and films.

Who are we looking for?
We are looking for a new treasurer (4-5 hours per week) starting soon! Experience is not
necessary, the current treasurer can teach the tricks of the trade.

The activities mainly consist of:
● Meeting twice a month with the entire board (Tuesday evenings)
● Preparing annual financial report and budget (December-January)
● Payments and financial administration
● Preferably, also assistance to organize activities
In addition, you are automatically a board member of our organization. This means that you are
involved in maintaining St. Boerengroep, for example also in hiring a new coordinator.

What we offer you:
● Networking opportunities within the agricultural sector
● Development of your communication and organizational skills
● Insight into finances and accounting of an organization
● A small annual board fee (FOS)
● Fun and sociability during meetings and activities 🙂

Requirements:
● Affinity with agricultural issues and themes
● Available for at least one year
● Enthusiasm and sense of responsibility
● Affinity with the objectives of St. Farmers Group.

Are you interested? Contact us by emailing to st.boerengroep@wur.nl with information about yourself and your motivation.